Siste nytt fra EP Kabonde

EP Kabonde - siste nytt

28.november 2023

Revidert rapport fra byggeprosessen vedtatt i styret 13.11.2023 - her

1.september 2023

Ny skole tatt i bruk - stor glede! Vi gratulerer!

23 10 23 - 2
Skolestart 5 Kabonde
Skolestart 4 Kabonde
Skolestart 3 Kabonde
Skolestart 1 Kabonde
Skolestart 2 Kabonde
Video 2 Nye Kabonde

24.februar 2023

Siste innspurt!

Kabonde 1
Kabonde 2
Kabonde 3
Kabonde 4

August 2022 - oppstart av byggeprosjekt

Byggeprosessene ble igangsatt i august 2022 og byggeperioden ble satt til 4 måneder.


Før prosjektet hadde skolen ni klasserom i trebrakker. Sju av disse måtte rives for å få plass til den nye bygningen. De to siste ble beholdt; ett skal brukes som klasserom underveis i byggeprosjektet, og ett skal brukes til lager for byggematerialer. For å holde skolen i gang, ble det satt opp to trebrakker med til sammen fem klasserom. For å gi flest mulig elever undervisning også under byggeperioden, er skoledagen delt i to puljer, formiddagspulje og ettermiddagspulje.


I september 2022 besøkte representanter fra Urafiki Norge Bukavu. Bildene under viser arbeidet som på det tidspunktet var godt i gang på EP Kabonde.

4 Grunnarbeid
5 Byggeplass
Elever ute
6 Byggeplass
Klasserom
Oktober 1
Oktober 2

Status i april 2022

Etter at EP Kabonde var tildelt byggeprosjektet, ble kravet om 5% egenandel overraskende frafalt. Samtidig viste det seg at arealet som var tilgjengelig for nybygging var for lite. Fond Sociale stilte derfor krav om utvidelse av tomten dersom prosjektet skulle kunne realiseres. En liten parsell opp mot skolens grense var til salgs, og Urafiki Norge og Urafiki Bukavu besluttet å kjøpe det nødvendige tilleggsarealet. Dette var mulig ved å omdisponere midlene som var avsatt til dekning av egenandelen. Den nødvendige parsellen på vel 400 m2, ble kjøpt for USD 3.500 i april 2022. Disponibelt areal var med dette stor nok til at byggeprosjektet kunne gjennomføres.

Byggeprosjekt i regi av Fond social de la RD Congo

I 2019-2020 ble det utslyst et byggeprosjekt i regi av Fond social de la RD Congo. Det skulle bygges noen skoler i landlige områder, og lokalmiljøer ble invitert til å søke. Det ble stilt stor krav til kartlegging av forhold ved og rundt skolen. EP Kabonde utformet en god og grundig søknad. Solid ledelse og et mangeårig godt samarbeid med foreldre var blant kriteriene. Natur- og miljøforhold i skolens nærområde ble også tillagt stor vekt. I tillegg ble det stilt krav om en egenandel far skolen tilsvarende 5% av totalkostnadene. Urafiki Norge bidro til egenandelen, og EP Kabonde oppfylte dermed alle kriterier. Etter en lang og litt utfordrende prosess, ble EP Kabonde tildelt prosjektet som har tittelen "Project communtautaire: Reconstruction de l`ecole primaire Kabonde"