Vårt arbeid

Slik jobber vi

  • Urafiki skal bidra til skoleutvikling i Kongo og til økt forståelse, kulturutveksling og vennskapsutvikling mellom Norge og Kongo.
  • Urafiki samarbeider tett med søsterorganisasjonen i Bukavu i Kongo, både med hensyn til bruken av økonomiske midler og med hensyn til de øvrige målene for samarbeidet; holdningsskapende arbeid, kvalitetsutvikling av undervisningen m.m.
  • Samarbeidet feiret 25 år høsten 2017, og gjennom disse årene har vi utviklet gode rutiner og felles forståelse av hva som skal til for at samarbeidet skal fungere optimalt.
  • Urafiki Bergen og Urafiki Bukavu har et sterkt felles ønske om å skape mest mulig symmetri i en relasjon som i utgangspunktet er asymmetrisk fordi en av partene er giver mens den andre er mottaker.
  • Ingen av styremedlemmene, verken i Urafiki Bergen eller Urafiki Bukavu, mottar noen form for godtgjørelse.
  • Begge parter legger avgjørende vekt på grundig dokumentasjon av brukte midler. Urafiki Bergen får løpende orientering om fremdrift i arbeidene gjennom tekst og bilder og mottar kopi av alle kvitteringer samt detaljert regnskap for alle steg i byggeprosessen.

Modellen til venstre viser den helhetlige tenkningen i arbeidet og hvordan de tre målområdene blir holdt sammen av våre kjerneverdier:


  • tillit
  • likeverd
  • gjensidig respekt
  • kjærlighet


Dette verdigrunnlaget ble utarbeidet gjennom gruppeprosesser i et seminar i Bukavu og skal være førende både for den løpende dialogen og for alt praktisk arbeid. 


Konkrete prosjekter innenfor de tre målområdene, presenteres i undermenyene:


"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world"