Gratisprinsippet

Opplæringsloven § 2-15 Rett til gratis grunnskoleopplæring      

Elevane har rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring. Kommunen kan ikkje krevje at elevane eller foreldra dekkjer utgifter i samband med grunnskoleopplæringa, til dømes utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletida, leirskoleopphald, ekskursjonar eller andre turar som er ein del av grunnskoleopplæringa.


Gaver

Skolen kan i utgangspunktet motta gaver frA foreldre, elever eller andre. Ett eksempel kan være penger til klassekassen.

 

Prinsippet er at gaven må være:

  1. Frivillig: Foreldre som gir gaver, må gjøre det uten å føle press til å gi
  2. Anonym: Det skal ikke være synlig hvem som gir gaver


Skolen kan ikke ta initiativ til aktiviteter som krever egen- eller foreldrebetaling, fordi det kan bli oppfattet som en oppfordring til å bidra. Foreldre kan på eget initiativ foreslå å bidra til en tur som krever mer penger enn det skolen kan bruke. Skolen har likevel et ansvar for at foreldreinnsamlingen foregår på lovlig måte, og bidragene skal være frivillig og anonyme.

 

Foreldre kan også velge å arrangere dugnader, kakesalg, loppemarkeder o.l. i stedet for å gi gaver til skolen, men også her må deltakelsen være frivillig.

To sentrale prinsipp:

FRIVILLIGHET

ANONYMITET