FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål

FNs Bærekraftsmål, utarbeidet med innspill fra nesten 10 millioner mennesker fra alle kontinenter, er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, sult, diskriminering, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen år 2030. De 17 ambisiøse målene krever innsats fra alle – fra FN og alle dens medlemsland, organisasjoner og næringsliv til det sivile samfunn.


Løftet ”Leave No One Behind” sammenfatter Bærekraftsmålene og understreker viktigheten av at det skapes en bedre verden for alle. Hovedprinsippet om at ingen skal utelates fordrer at de mest sårbare menneskene må prioriteres, eksempelvis mennesker med nedsatt funksjonsevne, flyktninger, etniske og religiøse minoriteter, jenter og urfolk.


Gjennom skolegang, rehabilitering, arbeidstrening og direkte støtte gir vi svært sårbare barn og unge de verktøy de trenger for å bygge sitt liv og sin fremtid gjennom aktivt medborgerskap.


Som grasrotorganisasjoner jobber vi, sammen med våre partnere, direkte med målgruppene våre. Det er viktig for oss at våre barn og unge blir gitt nødvendig kunnskap, forståelse, selvfølelse og tillit i et fellesskap som gir dem en mulighet til å være en del av bærekraftdugnaden. De vil bidra, ikke bare være en passiv mottaker av bistand. Våre barn og deres foreldre viser oss ofte en holdning som rører: ”Det dere har gjort for meg, kan jeg gjøre for andre”. Alle kan og bør få lov til å engasjere seg i Bærekraftsmålene og bidra til å skape en bedre verden for alle.

FNs 17 bærekraftsmål og hva de betyr i vårt arbeid


 1 Utrydde fattigdom

 

Visste du at……..

Andelen ekstremt fattige er halvert siden 1990, men fremdeles lever 770 millioner mennesker i ekstrem fattigdom.

 

 

Delmål 1.5:

Innen 2030 bygge opp motstandskraften til fattige og personer i utsatte situasjoner, slik at de blir mindre utsatt for og mindre sårbare for klimarelaterte ekstremhendelser og andre økonomiske, sosiale og miljømessige påkjenninger og katastrofer.

Opprette gode politiske rammeverk på nasjonalt, regionalt og internasjonalt nivå basert på utviklingsstrategier som gagner de fattige og ivaretar kjønnsperspektivet, med sikte på å øke investeringer i tiltak som bekjemper fattigdom.

Delmål 1.4:

Innen 2030 sikre at alle menn og kvinner, særlig fattige og sårbare, har lik rett til økonomiske ressurser og tilgang til grunnleggende tjenester, til å eie og kontrollere jord og andre former for eiendom, og til arv, naturressurser, ny teknologi og finansielle tjenester, inkludert mikrofinansiering

 

 

2 Utrydde sult

 

Delmål 2.3:

Innen 2030 doble produktiviteten og inntektene til småskala matprodusenter, særlig kvinner, urfolk, familiebruk, husdyrnomader og fiskere, blant annet gjennom sikker og lik tilgang til jord, andre produksjonsressurser og innsatsmidler, kunnskap, finansielle tjenester, markeder og muligheter for verdiøkning og for sysselsetting utenfor landbruket

 

 

3 God helse og livskvalitet

 

Delmål 3c:

Oppnå betydelig økt finansiering av helsetjenester og rekruttering, utvikling og opplæring av helsepersonell i utviklingsland, særlig i de minst utviklede landene og små utviklingsøystater, og arbeide for at slikt personell blir værende i landene

 

 

4 God utdanning

 

Delmål 4.1:

Innen 2030 sikre at alle jenter og gutter fullfører gratis og likeverdig grunnskole og videregående opplæring av høy kvalitet som kan gi dem et relevant og reelt læringsutbytte

Delmål 4.3:

Innen 2030 sikre kvinner og menn lik tilgang til god teknisk og yrkesfaglig opplæring og høyere utdanning, inkludert universitetsutdanning, til en overkommelig pris

Delmål 4.4:

Innen 2030 oppnå en betydelig økning i antall unge og voksne som har kompetanse, blant annet i tekniske fag og yrkesfag, som er relevant for sysselsetting, anstendig arbeid og entreprenørskap

Delmål 4.5:

Innen 2030 avskaffe kjønnsforskjeller i utdanning og opplæring og sikre lik tilgang til alle nivåer innenfor utdanning og yrkesfaglig opplæring for sårbare grupper, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne, urfolk og barn i utsatte situasjoner

Delmål 4.6:

Innen 2030 sikre at all ungdom og en betydelig andel voksne, både kvinner og menn, lærer å lese, skrive og regne

Delmål 4.7:

Innen 2030 sikre at alle elever og studenter tilegner seg den kompetansen som er nødvendig for å fremme bærekraftig utvikling, blant annet gjennom utdanning i bærekraftig utvikling og livsstil, menneskerettigheter, likestilling, fremme av freds- og ikkevoldskultur, globalt borgerskap og verdsetting av kulturelt mangfold og kulturens bidrag til bærekraftig utvikling

4.a) Etablere og oppgradere utdanningstilbud som er barnevennlige, og som ivaretar hensynet til kjønnsforskjeller og til personer med nedsatt funksjonsevne og sikrer trygge, ikke- voldelige, inkluderende og effektive læringsmiljø for alle

4.c) Innen 2030 oppnå en vesentlig økning i antall kvalifiserte lærere, blant annet gjennom internasjonalt samarbeid om lærerutdanning i utviklingsland, særlig i de minst utviklede landene og i små utviklingsøystater

 

 

5 Likestilling mellom kjønnene

 

Delmål 5.1:

Få slutt på alle former for diskriminering av jenter og kvinner i hele verden

Delmål 5.2:

Avskaffe alle former for vold mot alle jenter og kvinner både i offentlig og privat sfære, inkludert menneskehandel, seksuell utnytting og andre former for utnytting

Delmål 5.3:

Avskaffe all skadelig praksis, som barneekteskap, tidlige ekteskap og tvangsekteskap, og kjønnslemlestelse

Delmål 5.4:

Anerkjenne og verdsette ubetalt omsorgs- og husholdsarbeid gjennom offentlige tjenester, infrastruktur og sosialpolitikk, og fremme delt ansvar i husholdet og familien, alt etter hva som passer i det enkelte land

Delmål 5.5:

Sikre kvinner fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer der beslutninger tas, i det politiske, det økonomiske og det offentlige liv

 

5.b) Styrke bruken av muliggjørende teknologi, særlig informasjons- og kommunikasjonsteknologi, for å styrke kvinners stilling i samfunnet

 

 

6 Rent vann og gode sanitærforhold

 

Delmål 6.2:

Innen 2030 sørge for tilgang til tilstrekkelige og likeverdige sanitær-, hygiene- og toalettforhold for alle, med særlig vekt på behovene til jenter og kvinner og personer i utsatte situasjoner

 

7 Ren energi til alle

 

8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst


8.3) Fremme en utviklingsrettet politikk som støtter produktive aktiviteter, opprettelse av anstendige arbeidsplasser, entreprenørskap, kreativitet og innovasjon, og stimulere til formalisering av og vekst i antallet svært små, små og mellomstore bedrifter, blant annet ved å gi dem tilgang til finansielle tjenester

8.5) Innen 2030 oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle kvinner og menn, inkludert ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne, og oppnå lik lønn for likt arbeid

8.6) Innen 2020 betydelig redusere andelen unge som verken er i arbeid, under utdanning eller opplæring

8.8) Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere, inkludert arbeidsinnvandrere og særlig kvinnelige innvandrere, og arbeidstakere i et usikkert arbeidsforhold9 Industri, innovasjon og infrastruktur

 

10 Mindre ulikhet

10.2) Innen 2030 sikre myndiggjøring og fremme sosial, økonomisk og politisk inkludering av alle, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion eller økonomisk eller annen status

10.3) Sikre like muligheter og redusere forskjeller i levekår, blant annet ved å avskaffe diskriminerende lover, politikk og praksis og ved å fremme lovgivning, politikk og tiltak som er egnet til å nå dette målet11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn

 

12 Ansvarlig forbruk og produksjon

12.8) Innen 2030 sikre at alle mennesker i hele verden har relevant informasjon om og forståelse av bærekraftig utvikling og et levesett som er i harmoni med naturen


13 Stoppe klimaendringene

 

14 Livet i havet

 

15 Livet på land

 

16 Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

16.1) Betydelig redusere alle former for vold og dødelighet knyttet til vold i hele verden

16.2) Stanse overgrep, utnytting, menneskehandel og alle former for vold og tortur mot barn

16.3) Fremme rettsstaten nasjonalt og internasjonalt, og sikre likhet for loven, rettsikkerhet og rettsvern for alle

16.5) Betydelig redusere korrupsjon og bestikkelser i alle former

16.6) Utvikle effektive, ansvarlige og åpne institusjoner på alle nivåer

16.7) Sikre lydhøre, inkluderende, deltakelsesbaserte og representative beslutningsprosesser på alle nivåer

16.10) Sikre allmenn tilgang til informasjon og beskytte grunnleggende friheter, i samsvar med nasjonal lovgivning og internasjonale avtaler17  Samarbeid for å nå målene

17.3) Mobilisere ytterligere finansielle ressurser til utviklingslandene fra flere kilder

17.6) Bedre tilgangen til og styrke nord–sør-samarbeidet, sør–sør-samarbeidet og det triangulære samarbeidet regionalt og internasjonalt om vitenskap, teknologi og innovasjon, og forbedre kunnskapsdelingen på gjensidig avtalte vilkår, blant annet gjennom å samordne eksisterende ordninger bedre, særlig på FN-nivå, og gjennom en global mekanisme for tilgjengeliggjøring av teknologi

17.9) Øke den internasjonale støtten til å gjennomføre en effektiv og målrettet kapasitetsbygging i utviklingsland og dermed støtte nasjonale planer for gjennomføring av alle bærekraftsmålene, blant annet gjennom nord–sør-samarbeid, sør–sør-samarbeid og trepartssamarbeid