FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål

FNs Bærekraftsmål, utarbeidet med innspill fra nesten 10 millioner mennesker fra alle kontinenter, er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, sult, diskriminering, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen år 2030. De 17 ambisiøse målene krever innsats fra alle – fra FN og alle dens medlemsland, organisasjoner og næringsliv til det sivile samfunn.


Løftet ”Leave No One Behind” sammenfatter Bærekraftsmålene og understreker viktigheten av at det skapes en bedre verden for alle. Hovedprinsippet om at ingen skal utelates fordrer at de mest sårbare menneskene må prioriteres, eksempelvis mennesker med nedsatt funksjonsevne, flyktninger, etniske og religiøse minoriteter, jenter og urfolk.


Gjennom skolegang, rehabilitering, arbeidstrening og direkte støtte gir vi svært sårbare barn og unge de verktøy de trenger for å bygge sitt liv og sin fremtid gjennom aktivt medborgerskap.


Som grasrotorganisasjoner jobber vi, sammen med våre partnere, direkte med målgruppene våre. Det er viktig for oss at våre barn og unge blir gitt nødvendig kunnskap, forståelse, selvfølelse og tillit i et fellesskap som gir dem en mulighet til å være en del av bærekraftdugnaden. De vil bidra, ikke bare være en passiv mottaker av bistand. Våre barn og deres foreldre viser oss ofte en holdning som rører: ”Det dere har gjort for meg, kan jeg gjøre for andre”. Alle kan og bør få lov til å engasjere seg i Bærekraftsmålene og bidra til å skape en bedre verden for alle.

FNs 17 bærekraftsmål og hva de betyr i vårt arbeid


Bærekraftsmål 1   Utrydde fattigdom

Utrydde alle former for fattigdom i hele verden

 

Visste du at……..

Andelen ekstremt fattige er halvert siden 1990, men fremdeles lever 770 millioner mennesker i ekstrem fattigdom.

 

Delmål 1.5

Innen 2030 bygge opp motstandskraften til fattige og personer i utsatte situasjoner, slik at de blir mindre utsatt for og mindre sårbare for klimarelaterte ekstremhendelser og andre økonomiske, sosiale og miljømessige påkjenninger og katastrofer.

Opprette gode politiske rammeverk på nasjonalt, regionalt og internasjonalt nivå basert på utviklingsstrategier som gagner de fattige og ivaretar kjønnsperspektivet, med sikte på å øke investeringer i tiltak som bekjemper fattigdom.


Delmål 1.4

Innen 2030 sikre at alle menn og kvinner, særlig fattige og sårbare, har lik rett til økonomiske ressurser og tilgang til grunnleggende tjenester, til å eie og kontrollere jord og andre former for eiendom, og til arv, naturressurser, ny teknologi og finansielle tjenester, inkludert mikrofinansiering

 

 

Bærekraftsmål 2   Utrydde sult

Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk

 

Visste du at.........

Siden 1990 har antall mennesker som sulter i verden blitt halvert, men fremdeles er 793 millioner mennesker underernært på grunn av fattigdom, krig og klimaendringer.


Delmål 2.3

Innen 2030 doble produktiviteten og inntektene til småskala matprodusenter, særlig kvinner, urfolk, familiebruk, husdyrnomader og fiskere, blant annet gjennom sikker og lik tilgang til jord, andre produksjonsressurser og innsatsmidler, kunnskap, finansielle tjenester, markeder og muligheter for verdiøkning og for sysselsetting utenfor landbruket

 

 

Bærekraftsmål 3   God helse og livskvalitet

Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.


Visste du at.......

Barnedødligheten er halvert de siste 25 årene. Vaksiner har reddet millioner av barn, men fortsatt dør mange av sykdommer som er mulig å behandle.


Delmål 3c

Oppnå betydelig økt finansiering av helsetjenester og rekruttering, utvikling og opplæring av helsepersonell i utviklingsland, særlig i de minst utviklede landene og små utviklingsøystater, og arbeide for at slikt personell blir værende i landene

 

 

Bærekraftsmål 4   God utdanning

Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.


Visste du at......

9 av 10 barn i verden begynner på skole, men skoledøren er fortsatt lukket for 60 millioner barn i grunnskolealder.


Delmål 4.1

Innen 2030 sikre at alle jenter og gutter fullfører gratis og likeverdig grunnskole og videregående opplæring av høy kvalitet som kan gi dem et relevant og reelt læringsutbytte


Delmål 4.3

Innen 2030 sikre kvinner og menn lik tilgang til god teknisk og yrkesfaglig opplæring og høyere utdanning, inkludert universitetsutdanning, til en overkommelig pris


Delmål 4.4

Innen 2030 oppnå en betydelig økning i antall unge og voksne som har kompetanse, blant annet i tekniske fag og yrkesfag, som er relevant for sysselsetting, anstendig arbeid og entreprenørskap


Delmål 4.5

Innen 2030 avskaffe kjønnsforskjeller i utdanning og opplæring og sikre lik tilgang til alle nivåer innenfor utdanning og yrkesfaglig opplæring for sårbare grupper, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne, urfolk og barn i utsatte situasjoner


Delmål 4.6

Innen 2030 sikre at all ungdom og en betydelig andel voksne, både kvinner og menn, lærer å lese, skrive og regne


Delmål 4.7

Innen 2030 sikre at alle elever og studenter tilegner seg den kompetansen som er nødvendig for å fremme bærekraftig utvikling, blant annet gjennom utdanning i bærekraftig utvikling og livsstil, menneskerettigheter, likestilling, fremme av freds- og ikkevoldskultur, globalt borgerskap og verdsetting av kulturelt mangfold og kulturens bidrag til bærekraftig utvikling


4.a Etablere og oppgradere utdanningstilbud som er barnevennlige, og som ivaretar hensynet til kjønnsforskjeller og til personer med nedsatt funksjonsevne og sikrer trygge, ikke- voldelige, inkluderende og effektive læringsmiljø for alle


4.c Innen 2030 oppnå en vesentlig økning i antall kvalifiserte lærere, blant annet gjennom internasjonalt samarbeid om lærerutdanning i utviklingsland, særlig i de minst utviklede landene og i små utviklingsøystater

 

 

Bærekraftsmål 5 Likestilling mellom kjønnene

Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet


Visste du at.......

Flere jenter tar utdanning og flere land forbyr barneekteskap. Men fremdeles diskrimineres jenter og kvinner over hele verden. 

 

Delmål 5.1

Få slutt på alle former for diskriminering av jenter og kvinner i hele verden


Delmål 5.2

Avskaffe alle former for vold mot alle jenter og kvinner både i offentlig og privat sfære, inkludert menneskehandel, seksuell utnytting og andre former for utnytting


Delmål 5.3

Avskaffe all skadelig praksis, som barneekteskap, tidlige ekteskap og tvangsekteskap, og kjønnslemlestelse


Delmål 5.4

Anerkjenne og verdsette ubetalt omsorgs- og husholdsarbeid gjennom offentlige tjenester, infrastruktur og sosialpolitikk, og fremme delt ansvar i husholdet og familien, alt etter hva som passer i det enkelte land


Delmål 5.5

Sikre kvinner fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer der beslutninger tas, i det politiske, det økonomiske og det offentlige liv

 

5.b

Styrke bruken av muliggjørende teknologi, særlig informasjons- og kommunikasjonsteknologi, for å styrke kvinners stilling i samfunnet

 

 

Bærekraftsmål 6   Rent vann og gode sanitærforhold

Sikre bærekraftig forvaltning av, og tilgang til, rent vann og gode sanitærforhold for alle.


Visste du at.......

90% av verdens befolkning har tilgang på rent drikkevann. Innen 2030 skal alle få rent vann.


Delmål 6.2

Innen 2030 sørge for tilgang til tilstrekkelige og likeverdige sanitær-, hygiene- og toalettforhold for alle, med særlig vekt på behovene til jenter og kvinner og personer i utsatte situasjoner

 


Bærekraftsmål 7   Ren energi til alle

Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle


Visste du at.....

80% av verdens befolkning har fått tilgang på strøm? Gjennom fornybar energi skal alle få tilgang til strøm.Bærekraftsmål 8   Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.


Visste du at......

Tidenes største ungdomsgenerasjon er her og verden trenger 600 millioner nye jobber innen 2030 for å holde tritt med befolkningsveksten.


8.3

Fremme en utviklingsrettet politikk som støtter produktive aktiviteter, opprettelse av anstendige arbeidsplasser, entreprenørskap, kreativitet og innovasjon, og stimulere til formalisering av og vekst i antallet svært små, små og mellomstore bedrifter, blant annet ved å gi dem tilgang til finansielle tjenester


8.5

Innen 2030 oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle kvinner og menn, inkludert ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne, og oppnå lik lønn for likt arbeid


8.6

Innen 2020 betydelig redusere andelen unge som verken er i arbeid, under utdanning eller opplæring


8.8

Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere, inkludert arbeidsinnvandrere og særlig kvinnelige innvandrere, og arbeidstakere i et usikkert arbeidsforholdBærekraftsmål 9   Industriell innovasjon og infrastruktur

Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon.


Visste du at.......

Halvparten av verdens befolkning har i dag tilgang til internett. Vi skal arbeide for at alle får tilgang til internett.Bærekraftsmål 10   Mindre ulikhet

Redusere ulikhet i og mellom land.


Visste du at......

1% av verdens befokning eier mer enn resten av verden tilsammen. Rettferdige skattesystemer må på plass for å jevne ut forskjellene.


Delmål 10.2

Innen 2030 sikre myndiggjøring og fremme sosial, økonomisk og politisk inkludering av alle, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion eller økonomisk eller annen status


Delmål 10.3

Sikre like muligheter og redusere forskjeller i levekår, blant annet ved å avskaffe diskriminerende lover, politikk og praksis og ved å fremme lovgivning, politikk og tiltak som er egnet til å nå dette måletBærekraftsmål 11   Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Gjøre byer og samfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige


Visste du at......

De neste 35 årene vil antall mennesker som bor i byer øke med 2 milliarder. Veksten må skje på en bærekraftig måte.


 

Bærekraftsmål 12   Ansvarlig forbruk og produksjon

Sikre bærekraftig forbruk og produksjon


Visste du at........

1/3 av all mat som produseres i verden blir aldri spist. Å innføre lover om matkasting kan være med på å redusere svinnet.


Delmål 12.8

Innen 2030 sikre at alle mennesker i hele verden har relevant informasjon om og forståelse av bærekraftig utvikling og et levesett som er i harmoni med naturenBærekraftsmål 13   Stoppe klimaendringene

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem


Visste du at........

Global oppvarming rammer de fattigste hardesty. Verden har forpliktet seg gjennom Paris-avtalen til å bremse klimaendringene innen 2030.

 


Bærekraftsmål 14   Livet i havet

Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.


Visste du at........

Fiskerikriminalitet har ahlvert verdens fiskebestand, i tillegg ender 8 millioner tonn plast opp i havene hvert år. Ulovliug fiske og havforurensning skal stoppes innen 2030.


 

Bærekraftsmål 15   Livet på land

Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stans tap av artsmangfold.


Visste du at......

1,6 milliarder mennesker og milliarder av dyr lever av og i skogen. Verden skal stanse avskoging og ørkenspredning, og sikre god matjord innen 2030.Bærekraftsmål 16 Fred og rettferdighet

Fremme fredelige og inkluderende samfunn for bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer 


Visste du at.......

Antall flyktninger er det høyeste siden andre verdenskrig! Nå må vi verne om menneskeverdet og styrke internasjonalt samarbeid.


Delmål 16.1

Betydelig redusere alle former for vold og dødelighet knyttet til vold i hele verden


Delmål 16.2

Stanse overgrep, utnytting, menneskehandel og alle former for vold og tortur mot barn


Delmål 16.3

Fremme rettsstaten nasjonalt og internasjonalt, og sikre likhet for loven, rettsikkerhet og rettsvern for alle


Delmål 16.5

Betydelig redusere korrupsjon og bestikkelser i alle former


Delmål 16.6

Utvikle effektive, ansvarlige og åpne institusjoner på alle nivåer


Delmål 16.7

Sikre lydhøre, inkluderende, deltakelsesbaserte og representative beslutningsprosesser på alle nivåer


Delmål 16.10

Sikre allmenn tilgang til informasjon og beskytte grunnleggende friheter, i samsvar med nasjonal lovgivning og internasjonale avtalerBærekraftsmål 17 Samarbeid for å nå målene

Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.


Visste du at.....

For å nå de ambisiøse bærekraftsmålene må vi arbeide sammen. Det blir utfordrende, men vi kan klare det.


Delmål 17.3

Mobilisere ytterligere finansielle ressurser til utviklingslandene fra flere kilder


Delmål 17.6

Bedre tilgangen til og styrke nord–sør-samarbeidet, sør–sør-samarbeidet og det triangulære samarbeidet regionalt og internasjonalt om vitenskap, teknologi og innovasjon, og forbedre kunnskapsdelingen på gjensidig avtalte vilkår, blant annet gjennom å samordne eksisterende ordninger bedre, særlig på FN-nivå, og gjennom en global mekanisme for tilgjengeliggjøring av teknologi


Delmål 17.9

Øke den internasjonale støtten til å gjennomføre en effektiv og målrettet kapasitetsbygging i utviklingsland og dermed støtte nasjonale planer for gjennomføring av alle bærekraftsmålene, blant annet gjennom nord–sør-samarbeid, sør–sør-samarbeid og trepartssamarbeid.